Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási feltételek.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja, jogalapja

A Randstad munka-közvetítéssel és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik, személyes adataid kezelésére ezen tevékenységünk keretében, álláskeresés, állásközvetítés és karrier tanácsadás céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.

Az adataid megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy személyes adataidat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Konkrét állásajánlat esetén tanácsadóink megkereshetnek a megadott elérhetőségeiden.

E-mail címedre hírlevelet küldünk, amely a képzettségednek, adottságaidnak és igényeidnek megfelelő állásajánlatokat, valamint a Randstad saját hirdetéseit, ajánlatait tartalmazza. Amennyiben a hírlevélről le szeretnél iratkozni, azt a hírlevél alján található linken megteheted, vagy leiratkozási kérelmedet e-mailen is elküldheted a helpdesk@randstad.hu címre.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (e-mail cím: helpdesk@randstad.hu; székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-729305; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; honlap címe: https://www.randstad.hu).

A kezelt adatok köre

Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

a. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)

b. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

c. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület, készségek, terveid

d. önéletrajz

e. felhasználónév, jelszó

f. egyéb információ, amit megosztasz velünk illetve amit harmadik fél – a hozzájárulásoddal – oszt meg velünk (pl. ajánlók, referencia személyek, ügyfeleink).

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezésed esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak külön írásbeli hozzájárulásoddal és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általad megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot.

Abban az esetben ha szerződéses jogviszonyba kerülsz velünk (közvetítés, kölcsönzés) felhasználjuk a jelentkezésnél részünkre átadott információkat, adatokat annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségeinknek megfeleljünk, ideértve a munka, adó , társadalombiztosítás törvényeit valamint nemzetközi szankciós szabályozásokat betarthassuk. Fentiek miatt társaságunk átadhatja személyes adataidat más Randstad entitásnak akik számunkra és nevünkben elvégzik ezen szolgáltatásokat.

Weboldalunk (randstad.hu) felkeresése esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az gépeden adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el.

Az adatok forrása

Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az általad részünkre a regisztrációd során önkéntesen megadott személyes adatok.

b. Az általad nyilvánosan hozzáférhetővé tett, nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook).

c. Az általad harmadik félnek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat.

Hozzáférés az adatokhoz

Személyes adataidat álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén.

Ennek keretében szükség lehet arra, hogy személyes adataid külföldre, olyan országba kerüljenek továbbításra, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra csak külön tájékoztatást követően, kifejezett hozzájárulásod esetén kerülhet sor.

A rendszerben tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és - amennyiben profilod továbbításra kerül, vagy hozzáférhetővé válik - a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését a helpdesk@randstad.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

Személyes adataidat a regisztrációtól számított 2 évig tároljuk.

Adatfeldolgozók

Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozóink a következők:

·        Carerix Netherlands (Rotterdamseweg 183 C, 2629 HD Delft, Hollandia), adatbázis kezelés

·        Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) levelezés, tárhelyszolgáltatás

·        Amazon (410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 USA) szerver és tárhely szolgáltató

·        Bit Agency B.V. (Vordingstraat 25, 6644 BG Ewijk, The Netherlands) weboldal üzemeltetés

Adatbiztonság

A személyes adataid kezelésével összefüggésben a Randstad gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és jogérvényesítési lehetőségeid

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy kezelésüknek korlátozását, valamint tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulásod részben vagy egészben visszavonni,. Bármikor kérheted, hogy a rád vonatkozó, Randstad rendelkezésére bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérheted a személyes adataid adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Ezen adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a helpdesk@randstad.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adataid módosítását, pontosítását vagy törlését magad is elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatunk, hogy jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Randstadnál tiltakozni, valamint panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), illetőleg a felügyeleti hatóság döntésével szemben a GDPR 78. cikke szerint bírósághoz fordulhatsz.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. október 3. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a /adatvédelmi nyilatkozat és felhasználási-feltételek/ címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.