randstad üzleti alapelvek.

sub title

A Randstad globális piacvezető a HR szolgáltatási iparágban. Célunk, hogy a modern technológia lehetőségeinek és HR szakembereink szenvedélyének egyesítésével (az ún. Tech & Touch stratégiánkkal) sokkal emberibb ügyfélélményt nyújtsunk. Ezt nevezzük Human Forward stratágiának. Alapvető célkitűzésünk, hogy 2030-ra világszerte 500 millió munkavállaló életére legyünk hatással. Ennek a célnak a megvalósítása során a Randstad – saját alapértékeivel és a jelen Üzleti Alapelvekkel összhangban – kiemelten kezeli a feddhetetlenséget és az emberi jogok tiszteletben tartását.

A Randstad alapértékei – ismerni, szolgálni, bízni, az érdekek egyidejű előmozdítása és tökéletességre törekvés – jelölik ki nekünk a követendő irányt. Üzleti alapelveink összhangban vannak ezekkel az alapértékekkel és megteremtik a munkánk világa, üzleti tevékenységünk és személyes magatartásunk közötti összhangot és szinergiát.

A Randstad elismeri, hogy felelősséggel tartozik a külső kapcsolataiért is. Az Üzleti Alapelvek a jelentkezőkkel, ügyfelekkel, szállítókkal és egyéb üzleti partnerekkel kialakított kapcsolatokban is érvényesülnek, és a Randstad ösztönzi az érintettekkel folytatott aktív párbeszédet a munka világában.

E felelősség megerősítéseként a Randstad aláírta az Egyesült Nemzetek Globális Egyezményét, továbbá tiszteletben tartja és támogatja annak tíz alapelvét1, amelyeket az emberi jogokkal, munkával, környezetvédelemmel és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban fogalmaz meg. Határozott szándékunk, hogy a Globális Egyezmény elveit beépítsük a Randstad stratégiájába, kultúrájába és napi működésébe, ezért a tíz alapelvet az Üzleti Elveink részének tekintjük.

Az Üzleti Alapelvek egyben minimum követelményeink is és minden munkavállalóra, tisztségviselőre, igazgatóra és a Randstadot képviselő más személyre egyaránt vonatkoznak – senki sem szegheti meg őket. Egyes Üzleti Alapelveket – szükség szerint – a Randstad további szabályzatai és eljárásai részletesebben tárgyalják.

ismerni

Szakértők vagyunk. Ismerjük az ügyfeleinket, beszállítóinkat és egyéb üzleti partnereinket. A mi tevékenységünkben gyakran a részletek a legfontosabbak.

1. Ismerjük és betartjuk az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi elveket, a Randstad belső szabályzatait és eljárásait, valamint a tevékenységünkre irányadó jogszabályokat.

2. Ismerjük és betartjuk a versenyjogi és kartelljogi jogszabályokat.

3. Ismerjük és betartjuk a Randstad részvényeivel vagy értékpapírjaival való bennfentes kereskedelemre és piaci visszaélésre vonatkozó jogszabályokat.

4. Gondoskodunk nyilvántartásaink (beleértve a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások) jogszerű kialakításáról, használatáról, tárolásáról és megsemmisítéséről.
 

szolgálni

Sikerünk kulcsa az iparágunk alapkövetelményeit túlszárnyaló, kiváló szolgáltatói szemlélet. 

5. Tevékenységünk tisztességes és etikus, valamint kerüljük a Randstad érdekei és személyes érdekeink közötti összeférhetetlenséget vagy ellentétet eredményező helyzeteket.

6. Nem nyújtunk, fizetünk vagy fogadunk el vesztegetési pénzt vagy olyan értékes dolgot, amely jogtalan befolyásgyakorlásra adna alapot vagy elítélhető magatartás látszatát keltené.

7. Nem adunk vagy fogadunk el olyan ajándékot vagy értékes dolgot, amely jogtalan befolyásgyakorlásra adna alapot vagy elítélhető magatartás látszatát keltené.

bízni

Tiszteletteljesek vagyunk. Értékeljük a kapcsolatainkat és megfelelően kezeljük az embereket.

8. Tisztességesen bánunk másokkal, megfontoltan járunk el és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Nem tűrjük a megfélemlítés vagy zaklatás semmilyen formáját sem.

9. Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogot, gondoskodunk a bizalmas adatok titkosságáról és nem élünk vissza mások bizalmas információival.

10. A Randstad tulajdonát – különösen a számítógépes hardvereket, szoftvereket, rendszereket és adatbázisokat – nem használjuk személyes célra.

az érdekek egyidejű előmozdítása

A dolgokat összefüggéseikben látjuk és komolyan vesszük társadalmi felelősségvállalásunkat.

Tevékenységünknek mindig az egész társadalom javát kell szolgálnia.

11. Értékként tekintünk a sokféleségre és a társadalmi integrációra. Elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség iránt és nem teszünk különbséget az emberek között az életkoruk, bőrszínük, fogyatékosságuk, nemi identitásuk, családi állapotuk, állampolgárságuk, faji hovatartozásuk, etnikai származásuk, vallásuk, kulturális hátterük, szexuális irányultságuk vagy bármely más lényegtelen és jogellenes tulajdonságuk alapján.

12. Nem tartunk kapcsolatot terrorizmussal vagy más bűncselekménnyel foglalkozó személyekkel.

13. Nem nyújtunk támogatást közhivatalra pályázó jelölteknek, politikai pártoknak vagy más politikai céloknak.

tökéletességre törekvés

Folyamatosan törekszünk a fejlődésre és újításra. A legapróbb részletekig kiterjedően minden tevékenységünk célja, hogy ügyfeleink és jelöltjeink elégedettségét szolgálja. Ez adja versenyelőnyünket.

14. Tevékenységünkben abszolút elsőbbséget élvez az egészség- és munkavédelem. Ez a saját munkatársainkra és a jelöltekre (kölcsönzött munkavállalókra) egyaránt vonatkozik.

15. Szerződéseink, nyilvántartásaink és pénzügyi beszámolóink teljes körűek, tisztességesek, időszerűek, pontosak és érthetőek.

16. Figyelemmel vagyunk tevékenységünk környezeti hatására és igyekszünk azt minimalizálni. 

Aki a jelen Üzleti Alapelvek megsértésére gyanakszik, a kötelességszegés-jelentési eljárást alkalmazva tájékoztathatja a Randstadot. 

Ha valamely munkatársunk vagy jelölt a jelen Üzleti Alapelvek megsértését valószínűsíti, először a rendes (helyi) jelentési csatornán keresztül – a helyi vezetőkkel vagy a rendszeres helyi kapcsolattartókkal, pl. HR-rel, jogi osztállyal, meghatározott bizalmikkal, panaszkezelőkkel, a helyi feddhetetlenségi megbízottal stb. – közölheti észrevételét. A vezetőség tájékoztatása általában a leggyorsabb és előnyben részesített csatorna, valamint így lehet a legjobban gondoskodni a megfelelő és nyílt munkahelyi környezetről az egész Randstad Csoporton belül.

 

Ha a helyi jelentési csatorna valószínűsíthetően nem megfelelő vagy hatástalan, vagy ha a bejelentő nem szívesen osztja meg közvetlenül az észrevételeit, akkor a feddhetetlenségi vonal (Integrity Line) is használható. Ezt a Randstad kötelességszegés-jelentési eljárása rögzíti, de csak utolsó lehetőségként használható. A feddhetetlenségi vonalon bejelentett minden észrevétel titokban marad és a jóhiszemű bejelentőt nem éri megtorlás. Az illetékes munkatársak egyből kivizsgálják a bejelentéseket és a kérdés kielégítő rendezése érdekében megteszik a szükséges korrekciós intézkedéseket. Noha a feddhetetlenségi vonalon név nélkül is lehet bejelentést tenni, a személyazonosság felfedése mégis nagyban megkönnyíti a bejelentés kivizsgálását.

A Randstad kötelességszegés-bejelentési eljárása és a feddhetetlenségi vonal elérhetősége megtalálható a randstad.hu oldalon. 

 

1. 

az ENSZ Globális Egyezményének tíz alapelve

emberi jogok

A cégek támogassák és tartsák tiszteletben a nemzetközileg kikiáltott emberi jogok védelmét, és
ügyeljenek arra, hogy cégeik ne vállaljanak részt emberi jogokkal való visszaélésekben. 
munkajog

A cégeknek támogatniuk kell az egyesülési szabadságot és a kollektív alku jogának tényleges elismerését;
a kényszermunka és munkakötelezettség minden formájának kiküszöbölését;
a gyermekmunka tényleges eltörlését; és
a diszkrimináció kiküszöbölését a munkaerő-felvétel és a foglalkoztatás területén.
környezetvédelem

A cégeknek támogatniuk kell a környezeti kihívások elővigyázatos megközelítését;
kezdeményezéseket kell tenniük a környezetért érzett felelősség növelése érdekében; és
ösztönözniük kell a környezetbarát technológiák fejlesztését és terjesztését.
küzdelem a korrupció ellen

A cégeknek tenniük kell a korrupció minden formája ellen, beleértve a vesztegetést és a hivatali zsarolást is.