Általános rendelkezések

A RANDSTAD Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 146-148., Green Court Office, A épület, 3., cégjegyzékszáma: 01-09-729305, a továbbiakban: a „Randstad”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-közvetítői és fejvadász tevékenysége során a munkakeresői adatbázisában szereplő személyek  személyes adatait A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató” vagy az „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy Randstad tájékoztatást adjon a szolgáltatásait – elsősorban munkaerő-közvetítésre irányuló szolgáltatásait – igénybe vevő, az álláskeresői adatbázisába felvett ill. fejvadász-tevékenysége kapcsán felkeresett személyek (a továbbiakban: a „Jelöltek”) részére a szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Randstad - tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek ill. Jelöltek személyiségi jogait és önrendelkezési jogát - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Jelölt azzal, hogy Randstad jelen Adatvédelmi Tájékoztatóját elfogadja, úgy nyilatkozik, hogy a munkaerőpiac aktív szereplője kíván lenni, tudomásul véve, hogy a Randstad részére megadott személyes adatai illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Randstad ügyfelei mint potenciális munkáltatók, illetve azok meghatározott része számára továbbításra kerülhetnek. Amennyiben a Jelölt ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Randstad felé azzal, hogy megszünteti az adatkezeléséhez történő hozzájárulását.

A Jelölt Randstad szolgáltatásait a saját álláskeresése céljából veszi igénybe. Eltérő esetben a Jelölt felel azért, hogy harmadik természetes személyekre vonatkozóan megadott ill. hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez a Jelölt hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Jelölt által megadott ill. megosztott tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, megfelelőségéért és pontosságáért a Jelölt felel. Az adatközlés hiányosságaiért és a hibásan megadott adatokból adódó következményekért Randstad nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben Randstad kifejezetten kizárja.

A Jelölt jogosult a Randstadhoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a helpdesk@randstad.hu e-mail címen keresztül.

1. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 146-148., Green Court Office, A épület, 3. emelet

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729305

Telefonszáma: +36 1 619 4243

Email cím: helpdesk@randstad.hu

Honlap címe: https://www.randstad.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: dr. Aparácz Dénes

Az adatkezelő elérhetősége: dpo@randstad.hu

A továbbiakban „Randstad” vagy „Adatkezelő”

a. jelölteknek

 A KEZELT ADATOK KÖRE

személyes adat & adatkezelés célja

 • Név és egyéb személyazonosító adatok (anyja neve, születési adatok, lakcím): A Jelöltek azonosítása, munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), nyilvántartás Randstad álláskeresői adatbázisában, kapcsolattartás a Jelölttel, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén a jelentkezés elbírálásáról, értesítések további álláslehetőségekről.
 • E-mail cím: kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
 • Telefonszám: kapcsolattartás a Jelölttel a munkaerő-közvetítés során, tájékoztatás konkrét állásajánlatra történő jelentkezésekről, azok elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén sikeres közvetítést követően értesítés további álláslehetőségekről
 • állampolgárság és külföldi állampolgár esetén tartózkodásának jogalapja: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása),
 • anyanyelv: munkaerő-közvetítés (munkaköri alkalmasság megállapítása)
 • Jelölt korábbi és jelenlegi munkahelye, az ajánlásból kizárt munkáltató szervezetek és a munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, foglalkoztatás ideje): munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • referencia (nyilatkozó neve, telefonszáma, a referencia szövege): munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság megítélése
 • végzettség, képzési adatok, nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • vezetői engedély típusa: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • álláskeresési és munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások): munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása)
 • személyiségi jegyek: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • készségeket leíró adatok: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • Amennyiben az álláskeresési folyamat során a jelölt kompetencia-felmérésben vagy interjún vesz részt, a felmérés eredménye, az interjúfeljegyzések valamint a Randstad tanácsadóinak szakmai ajánlása: munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • A Jelölt által az önéletrajzában önkéntesen megadott személyes adatok (pl. fénykép, szakmai erősségek): munkaerő-közvetítés (Jelöltek részére az optimális munkahely és munkakör megtalálása; Randstad ügyfelei részére az általuk meghirdetett álláslehetőségekre a megfelelő jelöltek felkutatása), munkaköri alkalmasság és megfelelőség megítélése
 • Randstados belső pozícióra pályázó jelölt videofelvétele: Randstad saját munkaerő-igényének megfelelő jelölt felkutatása, a munkaköri alkalmasságának felmérése és megfelelőség megítélése, jelölt pályázatának elbírálása. Tárolási idő: 3 hónap.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Jelöltek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A Jelölt a Randstad jelölti adatbázisába történő jelentkezése ill. konkrét álláshirdetésre történő jelentkezéssel egyidejűleg megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Randstad a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

Randstad a fejvadász-szolgáltatásai teljesítése során a Jelöltek szakmai adatbázisokból beszerzett személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a saját ill. ügyfelei jogos érdekéből kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

Esetlegesen és kivételes esetben az adatkezelés alapulhat arra is, hogy az valamilyen Randstadra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés ideje

Randstad a Jelöltek személyes adatait a jelölti adatbázisban történő regisztrációt követően legfeljebb 4 évig kezeli azzal, hogy a Jelöltek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat az adataik kezeléséhez. Ilyen esetben Randstad törli a jelölti adatbázisából a Jelölt önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.

3. ADATFELDOLGOZÁS

Randstad a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

 • Traffit sro, (székhelye: Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, Lengyelország) – tevékenysége: adatbázis kezelés 

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Randstad valamint a Randstad-cégcsoportba tartozó társaságok azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. A személyes adatok Randstad munka-erőközvetítési ill. fejvadász szolgáltatásait igénybe vevő, azaz a Jelöltek számára potenciális álláslehetőséget kínáló ügyfelei részére továbbításra kerülhetnek vagy azok számukra hozzáférhetővé tehetők konkrét állásajánlatra történő jelentkezés esetén. A belsős pozíciók kapcsán rögzített video interjúk nem kerülhetnek harmadik fél – beleértve Randstad ügyfeleit – számára továbbításra, illetve azok nem lesznek harmadik fél részére hozzáférhetőek. Az adattovábbításról ill. a személyes adatok hozzáférhetővé tételéről Randstad előzetesen tájékoztatja a Jelöltet. Randstad ügyfele, azaz a Jelölt potenciális munkáltatója a Randstad által továbbított ill. hozzáférhetővé tett Jelölti személyes adatokat kizárólag az általa meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatosan, a pályáztatási eljárás sikeres lebonyolítása érdekében és kizárólag az elbírálási folyamat lezárultáig jogosult kezelni. Randstad ügyfele adatkezelésének feltételeiről és körülményeiről az adott társaság tud tájékoztatást nyújtani.

Kivételes esetben szükség lehet arra, hogy a személyes adatok külföldre, olyan országba is továbbításra kerüljenek, ahol az átadott adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított az Európai Unióban megkövetelt szinten a személyes adatok védelme. Ilyen adattovábbításra azonban csak külön tájékoztatást követően, a Jelölt kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A JELÖLTET MEGILLETŐ JOGOK

A Jelölt az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Randstad-tól, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Jelölt részére, kivéve, ha a Jelölt azt írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Randstad nem ad.

Randstad a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Jelölt részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Randstad az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Jelölt elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy Randstad az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Jelölt rendelkezésére.

A Jelölt a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Jelölt írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Jelölt által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Jelölt által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelölt e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

A Jelölt írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • a Jelölt vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Jelölt ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelölt igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozással a Jelölti személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelölt hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Jelöltet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Jelölt kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Jelöltre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a Jelölt visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.

A Jelölt a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

A Jelöltnek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Jelölt által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A Jelölt a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Randstad rendszerében.

Randstad az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Randstad meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Jelölt kíván élni e jogával. A Jelölt e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Randstad részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Randstad rendszereiből való törlésével, ezért a Jelölt e jogának gyakorlását követően is Randstad rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Az elhunyt Jelöltet megillető jogok más által történő érvényesítése

A Jelölt halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Randstad-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt Randstad-nál több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen Randstad-dal szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.6. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.5. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Randstad a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelöltet, valamint arról, hogy a Jelölt panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Jelölt elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Jelölt másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Jelöltet kérésére Randstad tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Randstad-tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Randstad jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Jelölt jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A Jelölt jogait érvényesíteni nem tudja, ha Randstad bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Jelöltet. Ha a Jelölt kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Randstad-ot terheli. Ha Randstad részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Jelölt az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; https://www.naih.hu) fordulhat vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Jelölt választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Randstad az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Jelölt tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Jelöltet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a https://www.randstad.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Jelölttel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Jelölt tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Randstad szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020. február 05.

 

b. kapcsolattartó személyeknek

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDEJE

 • kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy azonosítása, kapcsolattartás
 • e-mail cím: Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás
 • telefonszám: Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás
 • névjegykártyán, ill. a szolgáltatási vagy beszállítói szerződésben esetlegesen szereplő egyéb személyes adat: Randstad ügyfeleivel és beszállítóival történő kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b), c) ill. f) pontja. Randstad a Kapcsolattartó személyek személyes adatait a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból kezeli, valamint azért, mert az adatkezelés a rá vonatkozó jogi kötelezettségek és az általa megkötött szerződések teljesítése érdekében szükséges.

Adatkezelés ideje

A Kapcsolattartó személyek személyes adatai adatkezelésének időtartama az ügyféllel ill. beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.

3. ADATFELDOLGOZÁS

Randstad a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

 • Traffit sro, (székhelye: Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, Lengyelország) – tevékenysége: adatbázis kezelés
 • Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – tevékenysége: levelezés, tárhelyszolgáltatás
 • Amazon (székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 USA) – tevékenysége: szerver és tárhely szolgáltató
 • Bit Agency B.V. (székhelye: Vordingstraat 25, 6644 BG Ewijk, The Netherlands) – tevékenysége: weboldal üzemeltetés

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Randstad azon alkalmazottai – kivételes esetekben alvállalkozói – férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK

A Kapcsolattartó személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Randtad-tól, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Kapcsolattartó személy részére, kivéve, ha a Kapcsolattartó személy azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Randstad nem ad.

Randstad a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Kapcsolattartó személy részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Randstad az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Kapcsolattartó személy elektronikus úton kéri a másolat kiadását, úgy Randstad az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Kapcsolattartó személy rendelkezésére. 

A Kapcsolattartó személy a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Kapcsolattartó személy írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Kapcsolattartó személy által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Kapcsolattartó személy által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Kapcsolattartó személy e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

A Kapcsolattartó személy írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • a Kapcsolattartó személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Kapcsolattartó személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Kapcsolattartó személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Kapcsolattartó személy tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Kapcsolattartó személy jogos indokaival szemben.

Korlátozással a Kapcsolattartó személy személyes adatait a tárolás kivételével csak a Kapcsolattartó személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Kapcsolattartó személyt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Kapcsolattartó személy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Kapcsolattartó személyre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a Kapcsolattartó személy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iii) a Kapcsolattartó személy tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő adatainak kezelése ellen, iv) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.

A Kapcsolattartó személy a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

A Kapcsolattartó személynek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Kapcsolattartó személy által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Kapcsolattartó személy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Randstad rendszerében.

Randstad az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Randstad meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Kapcsolattartó személy kíván élni e jogával. A Kapcsolattartó személy e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Randstad részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Randstad rendszereiből való törlésével, ezért a Kapcsolattartó személy e jogának gyakorlását követően is Randstad rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A kapcsolattartó személy az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Kapcsolattartó személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt.

A Kapcsolattartó személy tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

5.6. Az elhunyt Kapcsolattartó személyt megillető jogok más által történő érvényesítése

A Kapcsolattartó személy halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Randstad-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt Randstad-nál több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti a Kapcsolattartó személy halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt Kapcsolattartó személy halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen Randstad-dal szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.5. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Randstad a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt, valamint arról, hogy a Kapcsolattartó személy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Kapcsolattartó személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Kapcsolattartó személy elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Kapcsolattartó személy másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Kapcsolattartó személyt kérésére Randstad tájékoztatja e címzettekről.

5.8. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Randstad-tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Randstad jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Kapcsolattartó személy jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A Kapcsolattartó személy jogait érvényesíteni nem tudja, ha Randstad bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Kapcsolattartó személyt. Ha a Kapcsolattartó személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Randstad-ot terheli. Ha Randstad részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Kapcsolattartó személy az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;  https://www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Kapcsolattartó személy választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Randstad az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Kapcsolattartó személy tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a www.randstad.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Kapcsolattartó személlyel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Kapcsolattartó személy tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Randstad szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2019. május 20.

c. weboldal látogatóknak

milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Amikor meglátogatja weboldalunkat, olyan információkat gyűjtünk, amelyek az Ön eszközére, böngészőjére és a weboldalunk tartalmában való navigálásra vonatkoznak, például:

 • az eszköz IP-címét
 • az Ön internetszolgáltatójának IP-címe
 • az eszköz képernyőfelbontása
 • eszköz típusa (egyedi eszközazonosítók)
 • böngésző és operációs rendszer verziók
 • földrajzi hely (csak ország)
 • a megjelenítéshez használt preferált nyelv
 • a weboldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja
 • az az internetcím, ahonnan Ön közvetlenül eljutott a weboldalunkra
 • az Ön által használt operációs rendszer
 • a webhely azon részei, amelyeket felkeres
 • az Ön által meglátogatott webhely oldalai és a megtekintett információk
 • a hiperhivatkozásokat, amelyekre rákattintott
 • a weboldalunkra küldött vagy onnan letöltött anyagokat

Ha úgy dönt, hogy letölti riportjainkat vagy ajánlásainkat; vagy feliratkozni hírleveleinkre, eseményeinkre és értesítéseinkre; megkérhetjük, hogy töltsön ki egy űrlapot olyan adatokkal, mint a neve, e-mail címe, beosztása és cége. Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön végrehajtja a fent említett műveletek valamelyikét, a fent felsorolt információkat az Ön készülékéről, böngészőjéről és webhelyünk tartalmában való navigálás módjáról közvetlenül Önhöz tudjuk kapcsolni.

miért van szükségünk személyes adataira?

A Randstad az Ön személyes adatait csak az alábbiakban meghatározott célokra kezeli:

- A weboldal kezeléséhez és rendszeradminisztrációs célokra (pl. technikai problémák diagnosztizálására, weboldalunk forgalmának elemzésére is): az alábbi jogalap alapján: (a) Weboldalunk kezeléséhez, marketing és kommunikációs stratégiánk jogos érdeke; és/vagy
(b) Ha az (a) pont nem lehetséges, mert a helyi kötelező törvény előírja, ez csak azokban a korlátozott esetekben alapulhat hozzájáruláson.

- Webelemzés esetén a felhasználói élmény optimalizálása (oldalaink látogatottságának elemzése, trendek elemzése, látogatóink webhelyünkkel való kapcsolattartásának megfigyelése és mérése), valamint az Ön számára biztosított tartalom minőségének (pl. álláshirdetés) optimalizálása érdekében: az alábbi jogalap alapján: (a) Weboldalunk, marketing- és kommunikációs stratégiánk fejlesztéséhez fűződő jogos érdek; és/vagy
(b) Ha az (a) pont nem lehetséges, mert a helyi kötelező törvény előírja, ez csak azokban a korlátozott esetekben alapulhat hozzájáruláson.

- Ha úgy dönt, hogy letölti jelentéseinket vagy ajánlásainkat, vagy feliratkozik hírekre, eseményekre és figyelmeztetésekre, webes űrlapokat tölt ki, akkor az Ön által megadott információkat arra használjuk, hogy elküldjük Önnek a kért tartalmat, hogy kommunikáljunk Önnel (beleértve, ha beleegyezik , hogy olyan kapcsolódó információkat küldhessünk Önnek, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára), valamint marketing- és kommunikációs stratégiánk fejlesztése érdekében: A Randstad fehér könyveket, hírleveleket, eseményeket és értesítőket küldhet, ha Ön hozzájárult ezek fogadásához. Ha már nem érdeklik ezek a Randstad-üzenetek, bármikor leiratkozhat az ilyen üzenetek fogadásáról.

- Konkrét megkeresések kezeléséhez: (a) weboldalunk, marketing- és kommunikációs stratégiánk fejlesztésének jogos érdeke alapján; (b) Ha az (a) pont nem lehetséges, mert a helyi kötelező törvény előírja, ez csak azokban a korlátozott esetekben alapulhat hozzájáruláson.

- Együttműködés bűnüldöző szervekkel/bíróságokkal, jogi viták/követelések kezelése: A feldolgozás a Randstad által követett jogos érdekek érdekében szükséges, ideértve a vállalat vagyonának védelmét, jogi érdekeinek védelmét és jogi követelések/viták kezelését;

 

d. cookie-k

Az általunk használt cookie-król, a cookie-k használatának céljáról és a cookie-k konfigurálására vagy törlésére vonatkozó további beállításokról a sütikkel kapcsolatos közleményünkben talál további információt.

e. marketing célú adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hírlevélre feliratkozók részére

A RANDSTAD Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 146-148., Green Court Office, A épület, 3. emelet., cégjegyzékszáma: 01-09-729305, a továbbiakban: a „Randstad”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hírlevél-szolgáltatására feliratkozó személyek személyes adatait A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató” vagy az „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy Randstad tájékoztatást adjon a hírlevélére feliratkozók részére a személyes adataik kezelése során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Randstad - tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek ill. a hírlevélre feliratkozók személyiségi jogait és önrendelkezési jogát - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A hírlevélre feliratkozó az Adatkezelő szolgáltatását a saját nevében veszi igénybe. Eltérő esetben a feliratkozó felel azért, hogy harmadik természetes személyekre vonatkozóan megadott ill. hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez a feliratkozó hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A feliratkozó által megadott ill. megosztott tartalomért, a személyes adatok valódiságáért, megfelelőségéért és pontosságáért a feliratkozó felel. Az adatközlés hiányosságaiért és a hibásan megadott adatokból adódó következményekért Randstad nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben Randstad kifejezetten kizárja.

A feliratkozó jogosult a Randstadhoz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a helpdesk@randstad.hu e-mail címen keresztül.

1. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 146-148., Green Court Office, A épület, 3. emelet

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729305

Telefonszáma: +36 1 619 4243

Email cím: helpdesk@randstad.hu

Honlap címe: https://www.randstad.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: dr. Aparácz Dénes

Az adatkezelő elérhetősége: dpo@randstad.hu

A továbbiakban „Randstad” vagy „Adatkezelő”

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDEJE

A KEZELT ADATOK KÖRE

Feliratkozó neve és e-mail címe: A feliratkozó azonosítása, Randstad hírleveleinek megküldése, kapcsolattartás hírlevél-küldés céljára

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a hírlevélre feliratkozók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezett hozzájárulása. A hírlevélre feliratkozó a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg megerősíti, hogy teljeskörűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Randstad a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között. 

Adatkezelés ideje

Az Adatkezelő a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. A hírlevélről történő leiratkozás eredményeként az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a vonatkozó kérést/ leiratkozást követő legfeljebb [72 órával].

3. ADATFELDOLGOZÁS

Randstad a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

 • Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – tevékenysége: levelezés, tárhelyszolgáltatás
 • Amazon (székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 USA) – tevékenysége: szerver és tárhely szolgáltató
 • Traffit sro, (székhelye: Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, Lengyelország) – tevékenysége: adatbázis kezelés

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Randstad azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. A hírlevélre feliratkozók személyes adatai nem kerülnek harmadik személyek részére továbbításra..

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A JELÖLTET MEGILLETŐ JOGOK

A hírlevélre feliratkozó az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Randstad-tól, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a hírlevélre feliratkozó részére, kivéve, ha a hírlevélre feliratkozó azt írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Randstad nem ad.

Randstad a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a hírlevélre feliratkozó részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Randstad az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a hírlevélre feliratkozó elektronikus úton kéri a másolatkiadást, úgy Randstad az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a hírlevélre feliratkozó rendelkezésére. 

A hírlevélre feliratkozó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A hírlevélre feliratkozó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a hírlevélre feliratkozó által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A hírlevélre feliratkozó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

A hírlevélre feliratkozó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • a hírlevélre feliratkozó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a hírlevélre feliratkozó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a hírlevélre feliratkozó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozással a hírlevélre feliratkozói személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hírlevélre feliratkozó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a hírlevélre feliratkozót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A hírlevélre feliratkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a hírlevélre feliratkozóra vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a hírlevélre feliratkozó visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását – leiratkozik a hírlevélről, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli. 

A hírlevélre feliratkozó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

A hírlevélre feliratkozónak joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsa. Minden esetben a hírlevélre feliratkozó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

A hírlevélre feliratkozó a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Randstad rendszerében.

Randstad az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Randstad meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult hírlevélre feliratkozó kíván élni e jogával. A hírlevélre feliratkozó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Randstad részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Randstad rendszereiből való törlésével, ezért a hírlevélre feliratkozó e jogának gyakorlását követően is Randstad rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Az elhunyt Jelöltet megillető jogok más által történő érvényesítése

A hírlevélre feliratkozó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Randstad-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt Randstad-nál több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen Randstad-dal szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.6. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.5. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a hírlevélre feliratkozót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Randstad a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a hírlevélre feliratkozót, valamint arról, hogy a hírlevélre feliratkozó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a hírlevélre feliratkozó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a hírlevélre feliratkozó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a hírlevélre feliratkozó másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A hírlevélre feliratkozót kérésére Randstad tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Randstad-tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Randstad jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A hírlevélre feliratkozó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A hírlevélre feliratkozó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Randstad bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a hírlevélre feliratkozót. Ha a hírlevélre feliratkozó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Randstad-ot terheli. Ha Randstad részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A hírlevélre feliratkozó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; https://www.naih.hu) fordulhat vagy

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Jelölt választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Randstad az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a hírlevélre feliratkozó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a hírlevélre feliratkozót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a https://www.randstad.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a hírlevélre feliratkozóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a hírlevélre feliratkozó tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Randstad szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020. szeptember 8.