emberi jogi szabályzat.

1. cél

Alapértékeivel és a Human Forward stratégiával összhangban a Randstadnak meggyőződése, hogy mindenkit megillet a méltósággal és tisztelettel való bánásmód. Világelső HR-szolgáltatóként tisztában vagyunk társadalmi szerepünkkel és az emberi jogok érvényre juttatásában betöltött felelősségünkkel. Elkötelezettek vagyunk tevékenységünk és szolgáltatásaink közvetlen vagy járulékos negatív emberi jogi hatásainak megelőzése vagy mérséklése, valamint a már felmerült ilyen hatások kezelése iránt. 

A Randstad aláírta az Egyesült Nemzetek Globális Egyezményét és tiszteletben tartja és támogatja annak összes alapelvét – többek között az emberi jogokra és munkára vonatkozó alapelveket is. A Randstad támogatja a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó keretrendszert, beleértve az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által jóváhagyott Üzleti és Emberi Jogi Irányelveket. A Randstadnak az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó vállalati felelősségvállalása egyben a Nemzetközi Emberi Jogi Kódex és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatában meghatározott alapjogok tiszteletben tartását is jelenti (ezek és egyéb vonatkozó dokumentumok a mellékletben találhatók).

Az alapértékeink által is támogatott és az Üzleti Alapelveikben is megtestesülő, vonatkozó ILO-elvek és a munkával összefüggő jogok a következők: 

Egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalás joga, a kényszer- és kötelező munka minden formájának felszámolása, a gyermekmunka tényleges felszámolása, valamint a foglalkoztatás és a munka területén történő hátrányos megkülönböztetés felszámolása. 

A jelen Emberi jogi szabályzatban meghatározzuk azokat az emberi jogi vezérelveket, amelyek a Randstadra, minden munkavállalónkra, igazgatónkra és tisztségviselőnkre (a továbbiakban mint munkavállalók), és minden tehetséges szakemberre vonatkoznak, valamint az ehhez kapcsolódó elvárásainkat is a külső érintettek vonatkozásában.

A jelen Szabályzat összhangban van és támogatja a Randstad Üzleti Alapelveit, és különösen:

1. Ismerjük és betartjuk az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi elveket, a Randstad belső szabályzatait és eljárásait, valamint a tevékenységünkre irányadó jogszabályokat.

8. Tisztességesen bánunk másokkal, megfontoltan járunk el és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Nem tűrjük a megfélemlítés vagy zaklatás semmilyen formáját sem.

9. Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogot, gondoskodunk a bizalmas adatok titkosságáról és nem élünk vissza mások bizalmas információival.

11. Értékként tekintünk a sokféleségre és a társadalmi integrációra. Elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség iránt és nem teszünk különbséget az emberek között életkoruk, bőrszínük, fogyatékosságuk, nemi identitásuk, családi állapotuk, állampolgárságuk, faji hovatartozásuk, etnikai származásuk, vallásuk, kulturális hátterük, szexuális irányultságuk vagy bármely más lényegtelen és jogellenes tulajdonságuk alapján.

14. Tevékenységünkben abszolút elsőbbséget élvez az egészség- és munkavédelem. Ez a saját munkatársainkra és a elhelyezett munkavállalóinkra egyaránt vonatkozik.

2. mit teszünk és mit várunk el belső és külső érintettjeinktől

 

Szolgáltatásaink középpontjában az ember áll. Alapvető célkitűzésünk, hogy 2030-ra 500 millió munkavállaló életére legyünk hatással. A Randstad elvárja munkavállalóitól, hogy ismerjék és helyezzék előtérbe emberi jogi felelősségünket a Randstad Csoporton belüli és a külső üzleti kapcsolatokban részt vevő minden érintett viszonyában. Ezen érintettek köre felöleli a munkatársakat, a tehetséges szakembereket, az ügyfeleket, a szállítókat és az összes olyan egyéb érintettet, akikkel a munkavállalók munkájuk során kapcsolatba kerülnek.

Különösen elkötelezettek vagyunk a veszélyeztetettebb munkaerőpiaci csoportok védelme iránt. A veszélyeztetett csoportok országonként és/vagy régiónként mások lehetnek, de ilyen csoportként említhetők a gyermekek, a fogyatékkal élők, a bevándorló munkavállalók, az LGBTI+ közösség, az őslakosok, a faji és etnikai kisebbségek és a tartós munkanélküliek. 

2.1. munkavállalók, jelöltek és álláskeresők

 

A Randstad támogatja munkavállalóit, hogy megtegyék az összes észszerű intézkedést annak elkerülése érdekében, hogy a Randstad munkavállalókkal, , álláskeresőkkel, elhelyezett munkavállalókkal vállalkozókkal, önfoglalkoztatókkal vagy bármely más csoporttal összefüggő működése, szolgáltatásnyújtása vagy üzleti kapcsolatai során emberi jogi jogsértésben vegyen részt vagy ilyenhez járuljon hozzá. A Randstad részéről mindnyájan számíthatnak az emberi jogi jogsértéssel szembeni védelemre, és mindannyiuktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben a szabályainkat.

A betanítási program során minden munkavállalót tájékoztatunk a jelen szabályzatról. Ezen túlmenően minden munkavállalónak kötelező compliance-felkészítésen és ismétlő tréningen részt vennie, amelyen tájékoztatjuk őket a munkájukkal összefüggő emberi jogi elvekről.

2.2. vállalatvezetés

 

Az igazgatóknak, tisztségviselőknek és a vezetőség más tagjainak többletkötelezettségei vannak. Nekik a Randstad alapértékeivel összhangban kell eljárniuk és biztosítaniuk kell a jelen szabályzat érvényesülését. Ennek értelmében támogatniuk kell a beosztottjaik compliance érdekében tett erőfeszítéseit, el kell magyarázniuk csapatuknak vállalatunk elveit és aktív kommunikációval gondoskodniuk kell a compliance érvényesüléséről saját felelősségi körükön belül.

2.3. ügyfelek és szállítók

 

Ügyfeleinktől elvárjuk, hogy kapcsolatukban az összes vonatkozó emberi jogi elvnek megfelelően járjanak el, különös tekintettel az álláskeresőinket, elhelyezett munkavállalóinkat és munkavállalóinkat érintő elvekre. Teljes körű tájékoztatást kérünk az elhelyezett munkavállalóink munkafeltételeire kiható problémákról és helyzetekről, az esetleges emberi jogi problémákat, jogsértéseket és gyanítható jogsértéseket pedig megvitatjuk. A Randstad jogosult megszakítani az együttműködést az emberi jogi elveket megsértő ügyfelekkel. Célként tekintünk ügyfeleink támogatására saját emberi jogi elveik érvényesítésében, különösen a sokféleség és a társadalmi integráció, az egészség- és munkavédelem és a megkülönböztetésmentesség terén.

A beszállítóinkkal (pl. megbízottjainkkal, vállalkozóinkkal és az ő beszállítóikkal és alvállalkozóikkal) folytatott együttműködésünkben – amelyet a Globális Szállítói Kódexünk határoz meg – elvárjuk, hogy a vonatkozó emberi jogi elvekkel összhangban járjanak el. A Randstad jogosult ezen partnereket ellenőrizni, és szabálytalanság esetén a partnerrel közösen vitatjuk meg, hogyan érvényesíthető a szabálykövetés a jövőben, hogyan csökkenthetők a fennálló kockázatok, és hogyan kezelhetők a következmények. Folytatólagos szabálytalanság esetén felmondjuk a szállítóval kötött szerződést.  

3. A Randstad vezérelvei

Szolgáltatásaink jellegéből adódóan egyes emberi jogoknak hangsúlyosabb szerepe van, hiszen a Randstad tevékenységein és üzleti kapcsolatain keresztül ezeknek lehet a legnagyobb negatív hatásuk. Belső és külső érintettjeinkkel közösen ezért meghatároztuk a legfontosabb kérdéseket. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be.  

3.1. elveink

sokféleség és társadalmi integráció

Értékként tekintünk az emberek és a gondolatok sokféleségére és tekintettel vagyunk a kulturális különbségekre. Az eszmék, kultúrák és nézőpontok sokfélesége segít lebontani a tudatalatti akadályokat és hozzájárul az átfogó gondolkodású munkavállalókból álló, jobban teljesítő csapatok és munkaközösségek létrehozásához. Az integráció vállalati kultúránkat tükrözi. Vállalatunk mindenkit értékesnek tart, tisztel és támogat. Felismerjük, megértjük, tiszteljük és teljeskörűen hasznosítjuk az egyének egyéni hozzájárulását, hogy mindenki kibontakoztathassa a benne rejlő potenciált. Az integráció előfeltétele az innovációnak és a sikernek, hiszen elősegíti az optimális teljesítményhez szükséges feltételeket. Mindez az LGBTI+ közösség, a fiatal szakemberek, a nemek közötti egyenlőség és más konkrét csoportok és témák aktív és kifejezett támogatásában fejeződik ki.

A sokféleséghez és a társadalmi integrációhoz való viszonyunkat a Randstad Csoport Diverzitási és társadalmi integrációs szabályzata részletezi.

A Randstad egyedülálló módon támogatja a diverzitást mint az új foglalkoztatási lehetőségek teremtésének és a globális gazdasági fejlődés eszközét. 

megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség

 

Valamely cselekmény vagy gyakorlat akkor hátrányosan megkülönböztető, ha embereket az adott helyzet szempontjából lényegtelen jellemzők (pl. életkor, bőrszín, fogyatékosság, nemi identitás, családi állapot, állampolgárság, faji hovatartozás, etnikai származás, vallás, kulturális háttér, szexuális irányultság vagy bármely más lényegtelen vagy jogellenes tulajdonság) alapján – közvetlenül vagy közvetve – hátrányos helyzetbe hoz. (Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan szabályzat vagy eljárás, amely semlegesnek vagy mindenki számára azonosnak látszik, de amely működésével bizonyos személyt hátrányosan érint vagy valamely előnyből kizár, és amely szabályzat vagy eljárás objektíven nem indokolható.)

Célunk, hogy a Randstadnál mindenkivel (a munkavállalókat és a tehetséges szakembereket is beleértve) az őt megillető tisztelettel és méltósággal bánjanak, és hogy senkit ne érjen az adott helyzet szempontjából lényegtelen tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés. Ugyanez vonatkozik az ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal fennálló kapcsolatunkra is.

A foglalkoztatás minden fázisában – ideértve a toborzást, felvételt és a munkaviszony megszüntetést, a személyes fejlődési és előléptetési lehetőségeket, a munkavállalók oktatásra és képzésre való kiválasztását, valamint a bérek és juttatások megállapítását – elkötelezettek vagyunk az esélyegyenlőség érvényesülése iránt. Mindez felöleli a tehetséges szakembereket vagy a Randstad munkatársainak az ügyfelek részéről adott esetben felmerülő hátrányos megkülönböztetésnek a kizárását is, valamint lehetővé teszi munkavállalóink számára, hogy adott ügyfél hátrányos megkülönböztetése esetén megszüntessék a vele való együttműködést. A diszkriminatív munkaerő-toborzási megrendelést adó ügyfelet kérdőre vonjuk és nem adunk fel diszkriminatív álláshirdetést: az ilyet vagy úgy módosítjuk, hogy jogszerű legyen, vagy elutasítjuk a vonatkozó kérelmet.

Adott kérelem konkrét csoportra nézve hátrányosan megkülönböztető jellege nem feltétlenül derül ki egyértelműen. Valamely ügyfél például akkor tekintheti kritikus szempontnak a jelölt akcentusát, ha az akcentus lényegesen befolyásolja a konkrét munkaköri feladatok ellátását. A helyi nyelv folyékony ismeretének mint elvárásnak az adott pozícióban ténylegesen szükséges nyelvtudásra kell vonatkoznia. Előírható a munkahelyi biztonsággal vagy másokkal közösen teljesítendő konkrét munkafeladattal összefüggésben, a közvetett hátrányos megkülönböztetés kizárása érdekében viszont eseti alapon kell elbírálni.

Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy minden kételyt vállalaton belül, a munkatársakkal és/vagy vezetőjükkel vitassanak meg, vagy kérjék a Randstad jogi funkciójának támogatását. 

a zaklatás, megfélemlítés és a bántalmazás tilalma

A zaklatás, megfélemlítés vagy bántalmazás olyan nem kívánt fizikai, szóbeli vagy egyéb magatartás, amely megsérti a méltóságot vagy megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy sértő munkahelyi légkört teremt. Ebbe a körbe tartoznak a sértő vagy megalázó megjegyzések, a jogkörrel való visszaélés, a nem helyénvaló érintés, a nem szívesen fogadott szexuális közeledés és bármely más nemkívánatos magatartás.

Értékként tekintünk a munkahelyi környezetben érvényesülő tiszteletre és nem tűrjük a megfélemlítés, bántalmazás vagy zaklatás – beleértve a szexuális zaklatás – semmilyen formáját sem. Ilyen nemkívánatos viselkedés például a testi vagy szóbeli bántalmazás és kényszerítés, az erőszak, a sértő vagy szexuálisan kifejezett viccek vagy sértések, a sértő vagy szexualitást kifejező anyagok megjelenítése és terjesztése, a nem szívesen fogadott szexuális közeledés vagy szexuális szívességek kérése, a személyes adatokkal visszaélés, az ellenséges vagy megfélemlítő munkahelyi környezet teremtése, valamely munkatárs kirekesztése vagy a vele való közös munka megtagadása, vagy a rosszindulatú, sértő híresztelések terjesztése. A megfélemlítő, ellenséges vagy sértő munkahelyi környezet kihatással van a munkateljesítményre és hátrányosan befolyásolja az egyén munkafeltételeit. Az ilyen gyakorlatot folytató ügyfeleket vagy beszállítókat kérdőre vonjuk.

a magánszféra védelme

Minden érintett magánszféráját tiszteletben tartjuk. Senki magánéletébe, családi életébe, otthoni életébe vagy magánkommunikációjába sem szabad önkényesen beavatkozni, és senki becsülete vagy jó hírneve sem sérthető meg. Munkavállalóinktól és üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy minden személyes adatot megfelelően és jogszerűen, az egyén jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával kezeljenek. A Randstad Csoport Adatvédelmi szabályzata e célból meghatározza a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó compliance-minimumkövetelményeket és következetesen gondoskodik a személyes adatok Randstad általi kezeléséről.

Az általunk kezelt személyes adatokat tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük és kezeljük, valamint a gyűjtés céljának megfelelő módon használjuk fel. Megtesszük a tárolt adatok pontosságát, biztonságát és titkosságát garantáló intézkedéseket, és az adatokat a vonatkozó üzleti cél teljesüléséig őrizzük csak meg. A személyes adatok megfelelő védelme érdekében különös körültekintéssel járunk el, amikor az adatokat az ügyfelek és más harmadik felek rendelkezésére bocsátjuk. 

Adatvédelmi nyilatkozatainkban az összes érintettet tájékoztatjuk a személyes adatok kezelésének módjáról.

egészségvédelem és biztonság

Elkötelezettek vagyunk az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet megteremtése és fenntartása, valamint a mentális egészség és a munkahelyi well-being előmozdítása iránt. Az észszerűség adta keretek között minden végrehajtható intézkedést megteszünk a személyes sérülések és megbetegedések megelőzése és az elhelyezett munkavállalóink és munkavállalóink, valamint az álláskeresők, ügyfelek, beszállítók és látogatók előre látható munkahelyi veszélyektől való védelme érdekében. Globális egészség- és munkavédelmi szabályzatunknak megfelelően elkötelezettek vagyunk az alkalmazandó jogszabályi követelmények és helyi előírások betartása iránt.

Irányelvünk, hogy a döntéshozatalnak az elhelyezett munkavállalók és a munkavállalók biztonsága védelmén kell alapulnia. Ez felöleli a rendszerink és eljárásaink fejlesztését és karbantartását, az erőforrások rendelkezésre bocsátását és üzleti gyakorlatunk folyamatos fejlesztését is.

a kényszer- és rabszolgamunka tilalma

 

Zéró toleranciát alkalmazunk a modernkori rabszolgasággal szemben: nem alkalmazható és nem kínálható fel kényszermunka, rabszolgamunka, börtönmunka és más kényszermunkatípus.

A munkavégzésnek önkéntesnek kell lennie, és az elhelyezett munkavállalók és munkavállalók szabadon felhagyhatnak a munkavégzéssel, illetve észszerű felmondási idő mellett szabadon megszüntethetik munkaviszonyukat – feltéve, hogy betartják a helyi jogszabályi követelményeket. A Randstad Csoportba tartozó vállalatok sohasem követelnek az álláskeresőktől, elhelyezett munkavállalóktól és munkavállalóktól semmilyen közvetlen vagy közvetett (pl. alvállalkozókon keresztül felszámított) díjat vagy kapcsolódó költségeket a nyilvántartásba vételért vagy toborzásért – függetlenül attól, hogy ideiglenes megbízatásról vagy határozatlan idejű munkaviszonyról van-e szó. Sosem írunk elő letétbehelyezést és a Randstad vagy ügyfelei állományába lépéskor vagy a munkaviszony megszüntetésekor senkitől sem vehetők el a személyazonosító vagy képesítést igazoló okiratai.

a gyermekmunka tilalma

Se közvetlenül, se közvetve nem veszünk részt gyermekmunkában és a tevékenységünk szerinti minden országban mindig betartjuk az életkorra vonatkozó jogszabályi követelményeket.

 

Elterjedt meghatározás szerint a „gyermekmunka” a gyermekek gyermekkortól, személyes potenciáljuktól és méltóságuktól való megfosztása, ami káros a testi és mentális fejlődésükre nézve. Olyan munkára vonatkozik, amely mentálisan, testileg, társadalmilag vagy erkölcsileg veszélyes és káros a gyermekekre nézve és – az iskolába járás lehetőségének elvételével, az iskola idő előtti elhagyásával vagy az iskolába járás és a túlságosan hosszú és megterhelő munka összeegyeztetésének kényszere folytán – beavatkozik az oktatásukba.

egyesülési szabadság

Tiszteletben tartjuk a szakszervezet vagy hasonló szerv alapítására, hozzá való csatlakozásra és rajta keresztüli képviseletre vonatkozó munkavállalói jogot. Ilyen szervezettől való távolmaradás vagy a benne való tagság megszüntetése nem lehet előfeltétele munkaviszony létesítésének. 
A Randstad ezen túlmenően aktívan támogatja a munkavállalók országos üzemi tanácsi hálózaton és a szakszervezeti képviselőkkel folytatott párbeszéden keresztüli részvételét.

Nem bocsátunk rendelkezésre senkit valamely ügyfél jogszerűen sztrájkoló dolgozóinak helyettesítésére.

kollektív tárgyalás

A Randstad régóta szorgalmazza a rugalmas munkaerő-szervezési megoldások bevezetését – a munkavállalók javadalmazáshoz, társadalombiztosításhoz és személyes fejlődési lehetőségekhez való jogának védelme mellett.

A Randstad építő párbeszéd kialakítására és jóhiszemű tárgyalásra törekszik a vele kapcsolatban álló szakszervezetekkel és a törvényes és kompetens érdekvédelmi szervezetekkel. Erőfeszítéseket teszünk a társadalmi párbeszédért és – lehetséges és indokolt esetben – kollektív munkaügyi megállapodásokat kötünk. Mindez szorosan összefügg az „érdekek egyidejű előmozdításá”-val, amelyre alapértékként tekintünk. A tevékenységünkkel érintett piacokon önállóan és/vagy elismert iparági szervezeteken keresztül aktívan szorgalmazzuk a tisztességes, egyértelmű, méltányos és gyakorlatba átültethető szabályokat és előírásokat.

méltányos munkaidő 

A munkaidő nem lehet hosszabb a helyi jogszabályok, vonatkozó kollektív szerződések és az ILO-szabványok által meghatározott maximumnál. Ebbe az is beletartozik, hogy a munkavállalóknak és elhelyezett munkavállalóknak elegendő szabadidejének kell lennie a pihenésre és kikapcsolódásra.

javadalmaztatás 

 

A munkavállalók és elhelyezett munkavállalók javadalmazásának összhangban kell lennie a nemzetközi szabványok és a nemzeti munkajogi jogszabályok és előírások rendelkezéseivel, beleértve a megkülönböztetésmentességet. Ebbe a körbe adott esetben az érintett országban alkalmazandó minimálbér és/vagy a kollektív munkaügyi szerződésekben és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normák mentén előírt minimálbérek is beletartoznak. Minden egyéb esetben általános jogszabálykövetést alkalmazunk.

foglalkoztathatóság

 

A folyamatos készségfejlesztés minden dolgozó esetében a foglalkoztathatóság és a fenntarthatóság elengedhetetlen feltétele. Vállalatunk képzési programjai igazodnak az egyes munkaerőpiacok tehetségeinek és ügyfeleinek igényeihez. Célunk, hogy az egyén karrierjének minden szakaszában jelen legyünk, következetesen fejlesszük foglalkoztathatóságukat és adott esetben képzési lehetőségeket kínáljunk.

a helyi közösségek tiszteletben tartása

Elkötelezettek vagyunk a jó vállalati polgárság iránt és vállalatainkat arra ösztönözzük, hogy közvetlenül és közvetetten egyaránt járuljanak hozzá az őket körülvevő közösségek általános jólétéhez és fennmaradásához. Amennyiben adottak a szükséges üzleti feltételek, a Randstad törekszik a szakképzett helyi munkaerő toborzására. Vállalati polgársági és jótékonysági szabályzatunknak megfelelően közösségi kezdeményezésekben veszünk részt.

3.2. eltérések a helyi jogszabályoktól

Ha a jelen szabályzat, eljárásaink vagy külső kötelezettségvállalásaink a helyi jogszabályoknál szigorúbbak, akkor működésünkre nézve a saját szigorúbb követelményrendszerünket tekintjük irányadónak. Ha a helyi jogszabályok szigorúbb követelményeket állapítanak meg, akkor a jelen szabályzatban megállapított követelmények helyett azok alkalmazandók.

Ha a helyi jogszabályok alapján a jelen Emberi jogi szabályzat egyes részei nem alkalmazhatók, akkor az emberi jogok lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartása mellett igazodunk ezen helyi jogszabályokhoz. A vonatkozó helyi jogszabályok érvényesülése érdekében körültekintően meg kell vizsgálni bármely pozitív diszkriminációra irányuló kezdeményezést.

4. emberi jogi szempontú átvilágítás

Az emberi jogok alapértékeink és üzleti folyamataink szerves részét képezik. Az érintettségünkhöz, a tevékenységünk jellegéhez és körülményeihez, az emberi jogi problémák előfordulási valószínűségéhez és a hatásukhoz (súlyosság és valószínűség) mérten stratégiaalkotási folyamatunk során mindig figyelembe vesszük, napi működésünk során pedig tiszteletben tartjuk az emberi jogokat.

Globális Kockázati és ellenőrzési keretrendszerünk (amely vezetői elhivatottságból (tone at the top), teljesítménymenedzsmentből, koncepciókból és bevált gyakorlatokból, kockázatkezelési és ellenőrzési tevékenységekből, valamint felülvizsgálatokból és ellenőrzésekből áll) biztosítja, hogy a Randstad világszerte kövesse az emberi jogi elveket. A keretrendszer felépítése egyensúlyt teremt az emberi jogok érvényesülését garantáló, viselkedésre, megelőzésre, feltárásra és nyomon követésre irányuló intézkedések között. 

A szolgáltatásainkat nyújtó vállalatok és a globális szervezeti egységek legalább félévente felmérik a Kockázati és ellenőrzési keretrendszer elemeit. Emellett belső ellenőrzés értékeli és egészíti ki ezeket az önértékeléseket. Az Igazgatóság és az Auditbizottság csoportszintű összehasonlító teljesítményértékelés keretében vitatja meg ezeknek az értékeléseknek az eredményeit. 

Támogatjuk ügyfeleinket és beszállítóinkat az emberi jogok érvényesítésében. Ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal folyamatosan egyeztetjük a kiemelkedő emberi jogi problémákat. A Randstad fontossági szempontból és az alkalmazandó jog szerint jogosult – a vonatkozó, például egészség- és munkavédelmi előírások betartása érdekében – megvizsgálni az ügyfél létesítményeit. Ezen túlmenően a szállítókat is jogosultak vagyunk ellenőrizni, és szabálytalanság esetén a Randstad egyezteti velük a megfelelő fejlesztési tervet. Folytatólagos szabálytalanság esetén megszüntetjük a szerződést. 

5. panaszeljárás

5.1. kétely vagy kérdés esetén

Alapértékeinknek része a bizalom és az érdekek egyidejű előmozdítása. Akinek adott helyzetben kérdése vagy kételye merül fel a jelen szabályzattal való összeegyeztethetőséggel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. Munkavállalóink beszélhetnek a vezetőjükkel, a HR képviselőjével, a Randstad jogi funkciójával, a helyi feddhetetlenségi megbízottal vagy egyéb helyi tisztségviselővel (például a helyi bizalmival). Elhelyezett munkavállalóink a saját Randstad-kapcsolattartójukhoz, az ő vezetőjéhez vagy a helyben kijelölt bármely más funkcióhoz (pl. bizalmi) fordulhatnak. Az álláskeresők, ügyfelek és szállítók a saját Randstad-kapcsolattartójukhoz fordulhatnak.

A Randstad elérhetőségei a helyi Randstad-weboldalon találhatók. A fentiek mellett a complianceofficer@randstad.com e-mail-címen is rendelkezésre állunk.

5.2. A (gyanított) jogsértések jelentése

A jelen szabályzat megsértését megalapozottan gyanító vagy észlelő bármely munkavállalónak, jelöltnek vagy egyéb érintettnek jelentést kell tennie a Randstad Csoport Kötelességszegés-jelentési eljárása szerint. Ennek előnyben részesített módját a fenti 5.1. pont határozza meg, azaz forduljanak a helyi vezetőhöz a kialakított helyi operatív csatornán. Ha ez bármely okból várhatóan hatástalan vagy nem megfelelő lenne, vagy ha a panaszos megtorlástól tart, akkor a Randstad Csoport feddhetetlenségi vonala is igénybe vehető. 

A feddhetetlenségi vonal egy külső független szolgáltató által üzemeltetett, 24/7 üzemmódban rendelkezésre álló biztonságos weboldalt és telefonos forródrótot jelent. A jelentés mindig a helyi nyelven tehető meg. A feddhetetlenségi vonal a panaszos és a Randstad közötti kommunikációt szolgálja. 

A feddhetetlenségi vonalon keresztül beérkező jelentések az illetékes helyi feddhetetlenségi megbízotthoz kerülnek, aki helyben gondoskodik a jelentés gyors, méltányos és jogszerű kezeléséről. Ha a jelentés helyi vezetőségi taghoz kapcsolódik, a Központi Feddhetetlenségi Megbízott és az Üzleti Kockázat & Ellenőrzés részleg veszi át az ügyintézést. Minden bejelentett észrevétel titokban marad és a jóhiszemű panaszos teljesen biztos lehet afelől, hogy nem éri megtorlás. Noha ösztönözzük, hogy a jelentéstevők fedjék fel személyazonosságukat (mivel a jelentéstevővel folytatott kommunikáció nagymértékben megkönnyíti a kivizsgálást), a feddhetetlenségi vonalon név nélkül is tehető jelentés.

Igazolt súlyos kötelezettségszegés esetén a vezetőség azonnal és megfelelően intézkedik.

A randstad.com oldalon található Kötelességszegés-jelentési eljárás tartalmazza az összes idevágó részletkérdést és további tájékoztatást. 

Igazolt súlyos kötelezettségszegés esetén a vezetőség azonnal és megfelelően intézkedik. 

melléklet: vonatkozó elvek, iránymutatások, nyilatkozatok és egyezmények

ENSZ Globális Megállapodás:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

181. ILO-egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326

ILO-nyilatkozat a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról:

https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm

Az ILO nyolc alapvető fontosságú egyezménye:

1. Egyezmény az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről, 1948 (87.) 

2. Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949 (98.) 

3. Egyezmény a kényszermunkáról, 1930 (29.) 

4. Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 1957 (105.) 

5. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973 (138.) 

6. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáiról, 1999 (182.) 

7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 1951 (100.) 

8. Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958 (111.)

ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvek

Az emberkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és megbüntetéséről szóló ENSZ-jegyzőkönyv

Útmutató a foglalkoztatási és munkaerő-toborzási ügynökségeknek az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelveinek végrehajtásáról

A Foglalkoztatási Világkonföderáció Magatartási Kódexe

A Foglalkoztatási Világkonföderáció vállalati tagjai és a Nemzetközi Szakszervezeti Hálózat közötti egyetértési megállapodás