ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a RANDSTAD Hungary Kft. ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói részére

A RANDSTAD Hungary Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 2. em., cégjegyzékszáma: 01-09-729305, a továbbiakban: a „Randstad”) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-közvetítői és fejvadász tevékenysége során az ügyfelei és beszállítói kapcsolattartói adatbázisában szereplő személyek személyes adatait A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a „Tájékoztató” vagy az „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy Randstad tájékoztatást adjon a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelei valamint a beszállítói kapcsolattartásra kijelölt személyek (a továbbiakban: a „Kapcsolattartó személyek”) részére a személyes adataik kezelése során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Randstad - tiszteletben tartva a Kapcsolattartó személyek személyiségi jogait és önrendelkezési jogát - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Randstad Hungary Személyzeti Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. 2. em.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729305

Telefonszáma: +36 1 4112090

Email cím: helpdesk@randstad.hu

Honlap címe: https://www.randstad.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője: dr. Aparácz Dénes

Az adatkezelő elérhetősége: dpo@randstad.hu

A továbbiakban „Randstad” vagy „Adatkezelő”

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDEJE

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b), c) ill. f) pontja. Randstad a Kapcsolattartó személyek személyes adatait a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból kezeli, valamint azért, mert az adatkezelés a rá vonatkozó jogi kötelezettségek és az általa megkötött szerződések teljesítése érdekében szükséges.

Adatkezelés ideje

A Kapcsolattartó személyek személyes adatai adatkezelésének időtartama az ügyféllel ill. beszállítóval fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig tart.

3. ADATFELDOLGOZÁS

Randstad a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a következők:

 • Traffit sro, (székhelye: Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98, Lengyelország) – tevékenysége: adatbázis kezelés
 • Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – tevékenysége: levelezés, tárhelyszolgáltatás
 • Amazon (székhelye: 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 USA) – tevékenysége: szerver és tárhely szolgáltató
 • Bit Agency B.V. (székhelye: Vordingstraat 25, 6644 BG Ewijk, The Netherlands) – tevékenysége: weboldal üzemeltetés

4. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Randstad azon alkalmazottai – kivételes esetekben alvállalkozói – férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
   

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK

A Kapcsolattartó személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Randtad-tól, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg a Kapcsolattartó személy részére, kivéve, ha a Kapcsolattartó személy azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Randstad nem ad.

Randstad a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja a Kapcsolattartó személy részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Randstad az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Kapcsolattartó személy elektronikus úton kéri a másolat kiadását, úgy Randstad az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a Kapcsolattartó személy rendelkezésére. 

A Kapcsolattartó személy a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Kapcsolattartó személy írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Kapcsolattartó személy által írásban vagy személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a Kapcsolattartó személy által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Kapcsolattartó személy e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

A Kapcsolattartó személy írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

 • a Kapcsolattartó személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Kapcsolattartó személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Kapcsolattartó személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • a Kapcsolattartó személy tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Kapcsolattartó személy jogos indokaival szemben.

Korlátozással a Kapcsolattartó személy személyes adatait a tárolás kivételével csak a Kapcsolattartó személy hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Kapcsolattartó személyt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A Kapcsolattartó személy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Kapcsolattartó személyre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) a Kapcsolattartó személy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iii) a Kapcsolattartó személy tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő adatainak kezelése ellen, iv) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.

A Kapcsolattartó személy a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

A Kapcsolattartó személynek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Kapcsolattartó személy által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Kapcsolattartó személy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Randstad rendszerében.

Randstad az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Randstad meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Kapcsolattartó személy kíván élni e jogával. A Kapcsolattartó személy e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet saját maga adott meg Randstad részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Randstad rendszereiből való törlésével, ezért a Kapcsolattartó személy e jogának gyakorlását követően is Randstad rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A kapcsolattartó személy az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Kapcsolattartó személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt.

A Kapcsolattartó személy tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

5.6. Az elhunyt Kapcsolattartó személyt megillető jogok más által történő érvényesítése

A Kapcsolattartó személy halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Randstad-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt Randstad-nál több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti a Kapcsolattartó személy halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt Kapcsolattartó személy halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen Randstad-dal szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti, - az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.5. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Randstad a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt, valamint arról, hogy a Kapcsolattartó személy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Kapcsolattartó személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha a Kapcsolattartó személy elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a Kapcsolattartó személy másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Kapcsolattartó személyt kérésére Randstad tájékoztatja e címzettekről.

5.8. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Randstad-tól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha Randstad jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Kapcsolattartó személy jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

A Kapcsolattartó személy jogait érvényesíteni nem tudja, ha Randstad bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a Kapcsolattartó személyt. Ha a Kapcsolattartó személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Randstad-ot terheli. Ha Randstad részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A Kapcsolattartó személy az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;  https://www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a Kapcsolattartó személy választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Randstad az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Kapcsolattartó személy tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Kapcsolattartó személyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a www.randstad.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Kapcsolattartó személlyel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Kapcsolattartó személy tiltakozik.

Amennyiben bármely személy Randstad szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az adott személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2019. május 20.